Danh mục Công cụ Marketing

Các đường link liên hệ trực tiếp được với Facebook để được hỗ trợ

Problem Link Note Thay đổi ngày sinh Thay đổi ngày sinh General Help center All you need Client Services Link đặc biệt không phải ai vào cũng được, hỗ trợ về Faceook Pages & Instagram Account Chat with our support team Chỉ một số tài khoản mới có chat Contact our Support Team – We’re here to help Contact us Ready to start advertising? // Nominate a Star Contributor! /contact/460791717379257 Đề cử thành viên đóng góp Sao cho Facebook Help Community Star Contributor Program Blueprint Technical Support and Feedback /contact/691107460987854 Hỗ trợ và phản hồi về chương trình đào tạo Facebook Blueprint Data Policy Questions /contact/861937627253138 Các câu hỏi về chính sách dữ liệu của Facebook Give Us Feedback About a Facebook Feature /contact/268228883256323 Give feedback or report that something is broken: Photos /contact/?id=138856662881439 Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration /contact/512297818846870 Your Feedback About Facebook for Every Phone /contact/517830711622570 Must Log In To See This Page Error /contact/290391837683878…