Tổng hợp các công cụ làm nghiên cứu thị trường tốt nhất Updated 2019

Một công cụ của Việt Nam. Số liệu thật, mới như Keywordtool.io nhưng sức mạnh hơn
https://admin.fff.com.vn

Forum – Diễn đàn tìm kiếm trending hay Facebook

Reddit

Quora

Công cụ đo Trending

BuzzMetric

Buzzsumo

Công cụ đo lượt like shared

Feedly.com

Mix.com

Addthis

Hubspot

Portent

Streamingfrog

 

Sách về viết content hay từ 1 trong 20 blogger hàng đầu

Tổng hợp Target khách hàng trên Facebook – Nhân khẩu học – Hành vi – Ví trí..