Các đường link liên hệ trực tiếp được với Facebook để được hỗ trợ

Marketer Việt Nam
Problem Link Note
Thay đổi ngày sinh https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195 Thay đổi ngày sinh
General Help center https://www.facebook.com/help All you need
Client Services https://www.facebook.com/clientservices Link đặc biệt không phải ai vào cũng được, hỗ trợ về Faceook Pages & Instagram Account
Chat with our support team https://www.facebook.com/business/form/chat Chỉ một số tài khoản mới có chat
Contact our Support Team – We’re here to help https://www.facebook.com/business/support/contact-us
https://www.facebook.com/business/contact-us
Contact us Ready to start advertising? https://www.facebook.com/business/contact-us//
Nominate a Star Contributor! https://www.facebook.com/help/contact/460791717379257 Đề cử thành viên đóng góp Sao cho Facebook Help Community Star Contributor Program
Blueprint Technical Support and Feedback https://www.facebook.com/help/contact/691107460987854 Hỗ trợ và phản hồi về chương trình đào tạo Facebook Blueprint
Data Policy Questions https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138 Các câu hỏi về chính sách dữ liệu của Facebook
Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870
Your Feedback About Facebook for Every Phone https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570
Must Log In To See This Page Error https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403
Verified badge https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289 Một số nước vào được
Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app
Report an Issue with Webcam Videos on Facebook https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936
Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo
Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo
Image Text Check https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text
Report an Unavailable Group or Event https://www.facebook.com/help/contact/157461604368161/?ref=u2u Group và Event
Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…
The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers
Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
Facebook Research Team fbsurvey@fb.com
Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com
Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com
Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập bị hạn chế, ip bị chặn
Submit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927
Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi
Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047
Request Access to the Mobile Partner Portal https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777
Accounts Account Disabled – Ineligible https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086
Account Disabled – Ineligible https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Account Disabled – Ineligible https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Disabled – multiple accounts https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439
Account Disabled – 13 Underage https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Report an Impostor Account https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
My Personal Account is Memorialized https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098
My Personal Account was Disabled https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519
Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Account Disabled – Confirm Your Identity https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Report a Login Issue https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Account Disabled – Help Us Confirm Your Name https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593
Changing Your Name https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333
Report an Underage Child (South Korea & Spain) https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi
Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên
Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account dưới 13 tuổi
Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18
Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân
Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật
Memorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất
Requesting Content From a Deceased Person’s Account https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất
Special Request for Deceased Person’s Account https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất
Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755 Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email
Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email bị người khác sử dụng
Email Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng
Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook
Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập
Report an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949
Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789
Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác
Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại
Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư
Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903
https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196
https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948
Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video
https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614
Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162 Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền
Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812 Link đặc biệt
Request to change the name of your Page https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260
Request a Page Merge https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405 Link đặc biệt
Request to Merge Your Duplicate Pages https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086
Request a Username for Your Page https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274 Link đặc biệt
Request a Username for Your Page https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925
Delete a Page – Request to Take Down a Page https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095
Create Locations Structure – Request Locations Access for your Page https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143 Link đặc biệt
Request Locations Access https://www.facebook.com/help/contact/911181838969039 Link đặc biệt
Appeal a Page Unpublish https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179
Appeal a Page Policy Violation https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106
Page Not Appearing in Search https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463
Your Feedback about Pages https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang
Report a Hacked Page https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin
Website or Content Blocked https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131
Appeal Page Name Change Request https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang
Page Promotion Help https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang
Your Feedback about Pages Insights https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Copyright Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo vi phạm bản quyền
https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520
Trademark Report Form https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo cáo vi phạm thương hiệu
Trademark Complaint Inquiry Form https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn
Counterfeit Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giả
Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn
Directory of Intellectual Property Offices http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ
Get Facebook Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Disabled Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713
Ads Payments Inquiry https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
Suspended Payment Method https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189
Page Admin Security Check https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967
Report an Issue with Home Page or News Feed https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337
Request for Community-Created Page Review https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537 Xem lại danh cộng đồng sai danh mục
Your Feedback About Promoted Page Likes https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421
Disable Payments Request https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494
Contact Facebook About Your Purchase https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417
Policy Disabled Ad Account Help https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104 Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách
Disabled Ad Account Help https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090 Kháng cáo khoá tài khoản
Disabled Payments and Ads Manager https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879 Kháng cáo khoá tài khoản bất thường
Appeal a Disapproved Ad  https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146 Kháng mẫu quảng cáo không được duyệt
Ad Pending Review https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726 Kháng chiến dịch không duyệt khi quá 24h
Disabled Advertising for Pages https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077 Kháng Page bị khóa quảng cáo
Report an ad https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954 Report quảng cáo
Unauthorized Charge https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575 Thanh toán trái phép
Business Manager Invoicing Application https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054
Instagram Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470
https://help.instagram.com/contact/504521742987441
Requiring login every time https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478 Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app
Request to Merge Instagram Accounts https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341
Request to Delete an Unauthorized Instagram Account https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460
Request to Claim an Instagram Username https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805
Email Address Already in Use https://help.instagram.com/contact/151081798582137 Email đã được sử dụng
Removal Request for Deceased Person on Instagram https://help.instagram.com/contact/1474899482730688 Yêu cầu xoá tài khoản người mất
Report an Underage User on Instagram https://help.instagram.com/contact/723586364339719
Report a Deceased Person’s Account for Memorialization on Instagram https://help.instagram.com/contact/452224988254813
Share This Article
Marketer.vn là một cộng đồng marketer mạnh nhất Việt Nam. Nơi chúng tôi liên tục update các kiến thức mới, casestudy thật và tương tác với các bạn. Hãy tham gia group facebook, kênh youtube trao đổi với chúng tôi.