Dưới đây là một vài số liệu. Có thể không chính xác ở Việt Nam.

Cùng làm marketing